BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:         /QĐ-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày       tháng 8 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

           

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"; 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các trường đại học trực thuộc Bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Liên bộ Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cử các ông (bà) sau đây vào Ban (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Ban có nhiệm vụ lập kế hoạch và chỉ huy thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng chống bão lụt, cháy nổ tại các cơ sở của Trường Đại học Vinh và các khu vực khác khi có yêu cầu.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính Tổng hợp, Quản trị và Đầu tư; Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Lưu: HCTH, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

DANH SÁCH

Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ Trường Đại học Vinh

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHV, ngày     tháng 8 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

BAN CHỈ HUY

1.      

Trần Tú Khánh

Ban Giám hiệu

Trưởng ban

2.      

Nguyễn Hữu Sáng

Phòng Quản trị và Đầu tư

P. Trưởng ban trực

3.      

Nguyễn Hồng Soa

Phòng Hành chính Tổng hợp

P. Trưởng ban

4.      

Trần Văn Thông

Khoa Giáo dục Quốc phòng

P. Trưởng ban

5.      

Nguyễn Hữu Thanh

Phòng Bảo vệ

P. Trưởng ban

6.      

Phạm Công Lý

Phòng CTCT-HSSV

Ban viên

7.      

Nguyễn Anh Chương

Đoàn Thanh niên

Ban viên

8.      

Phạm Thành Công

Hội Sinh viên

Ban viên

9.      

Trần Châu Thành

Phòng Bảo vệ

Ban viên

10.  

Nguyễn Đình Vinh

Khoa Nông Lâm Ngư

Ban viên

11.  

Đậu Đăng Tuấn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Ban viên

12.  

Trần Đình Luân

Phòng Quản trị và Đầu tư

Ban viên

13.  

Lê Văn Quý

Phòng Quản trị và Đầu tư

Ban viên

14.  

Nguyễn Anh Dũng

Phòng Tổ chức Cán bộ

Ban viên

15.  

Nguyễn Hoàng Hà

Trạm Y tế

Ban viên

16.  

Trần Minh Công

Trung tâm Nội trú

Ban viên

17.  

Nguyễn Hồng Quảng

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Ban viên

18.  

Vũ Duy Hiệp

Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

Ban viên

 

TỔ GIÚP VIỆC

1.      

Đinh Hồng Tiến

Phòng Quản trị và Đầu tư

 

2.      

Trương Nhật Linh

Phòng Quản trị và Đầu tư

 

3.      

Trần Anh Tuấn

Phòng Quản trị và Đầu tư

 

4.      

Nguyễn Công Hoàng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

5.      

Trần Hữu Trí

Trung tâm GDQP-AN Vinh

 

6.      

Bùi Hào Quang

Khoa Nông Lâm Ngư

 

7.      

Lê Minh Hải

Khoa Nông Lâm Ngư