BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:         /ĐHV-QTĐT

 

V/v phòng chống cơn bão số 3

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày       tháng 8 năm 2016

 

                   Kính gửi:

                                       - Trưởng các đơn vị trong toàn trường,

                                       - Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB.

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 là một cơn bão mạnh sẽ đổ bộ vào nước ta trong các ngày 19 và 20/8/2016, phạm vi ảnh hưởng của bảo sẽ bao gồm toàn miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Để chủ động phòng chống cơn bão, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản do mưa, bão gây ra, Nhà trường yêu cầu:

1. Trưởng các đơn vị trong toàn trường phải chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng chống cơn bão số 3 tại đơn vị mình. Ngay từ chiều ngày 18/8/2016, phải chỉ đạo và triển khai thực hiện việc kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, có phương án che đậy máy móc, thiết bị ở mức độ cao nhất. Các cơ sở vật chất cần thiết như thép buộc, kìm, nilong... liên hệ với Phòng Quản trị và Đầu tư để được cung cấp. Tất cả các công việc phòng chống cơn bão phải hoàn thành trước 8 giờ 00', ngày 19/8/2016. Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ sẽ đi kiểm tra trong toàn khu vực trường.

2. Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ có trách nhiệm triển khai công tác chuẩn bị và kiểm tra công tác chuẩn bị của tất cả các đơn vị trong khu vực đã được phân công. Trước, trong và sau bão, Ban phải có phương án trực để phòng chống và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Các khu vực phụ trách và nhiệm vụ của Ban như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ/ khu vực

1.      

Trần Tú Khánh

Trưởng ban

Chỉ huy chung

2.      

Nguyễn Hữu Sáng

P. Trưởng ban trực

Trực chỉ huy tại Nhà Điều hành, Gara ô tô, Trường THPT Chuyên

3.      

Nguyễn Hồng Soa

P. Trưởng ban

Phụ trách khu vực Nhà A

4.      

Trần Văn Thông

Trần Hữu Trí

P. Trưởng ban

Tổ giúp việc

- Trực chỉ huy tại cơ sở 2

- Phụ trách TT GDQP-AN Vinh

- Điều động và chuẩn bị lực lượng SV ứng cứu tại cơ sở 2

5.      

Nguyễn Hữu Thanh

Trần Châu Thành

P. Trưởng ban

Ban viên

Chỉ huy lực lượng bảo vệ

6.      

Phạm Công Lý

Ban viên

Phụ trách khu vực Nhà A0, Hội trường A, Nhà truyền thống

7.      

Nguyễn Anh Chương

Ban viên

- Phụ trách khu vực Nhà A6, Nhà B

- Điều động và chuẩn bị lực lượng SVTN ứng cứu tại cơ sở 1

8.      

Phạm Thành Công

Ban viên

Điều động và chuẩn bị lực lượng SVTN ứng cứu tại các trại

9.      

Nguyễn Đình Vinh

Bùi Hào Quang

Lê Minh Hải

Ban viên

Tổ giúp việc

Tổ giúp việc

Phụ trách khu vực Khoa NLN và các trại hải sản, thủy sản

10.  

Đậu Đăng Tuấn

Nguyễn Công Hoàng

Ban viên

Tổ giúp việc

Phụ trách công tác tài chính, hậu cần

11.  

Trần Đình Luân

Đinh Hồng Tiến

Trần Anh Tuấn

Ban viên

Tổ giúp việc

Tổ giúp việc

- Phụ trách an toàn điện, phòng chống cháy nổ

- Phụ trách khu vực Trường THSP

12.  

Lê Văn Quý

Trương Nhật Linh

Ban viên

Tổ giúp việc

Phụ trách cơ sở Hưng Bình, các công trình xây dựng của Trường

13.  

Nguyễn Anh Dũng

Ban viên

Phụ trách nhân sự, bổ sung, điều động nhân sự

14.  

Nguyễn Hoàng Hà

Ban viên

Phụ trách trực cấp cứu, y tế

15.  

Trần Minh Công

Ban viên

Phụ trách khu vực Ký túc xá, Nhà ăn, cụm dịch vụ tại cơ sở 1

16.  

Nguyễn Hồng Quảng

Ban viên

Phụ trách toàn bộ các khu vực thực hành, thí nghiệm của Nhà trường

17.  

Vũ Duy Hiệp

Ban viên

Phụ trách khu vực Thư viện

 

3. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vinh thường trực các hoạt động phòng chống bão lụt tại Cơ sở 2. Quán triệt, huy động cán bộ và sinh viên đang học các tín chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng tại Trung tâm và sinh viên của Khoa sẵn sàng tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả bão lụt theo điều động của Nhà trường.

4. Phòng Quản trị và Đầu tư và Phòng Bảo vệ cử cán bộ trực điện, nước, quản lý tài sản 24/24 giờ trong các ngày từ 18/8 đến 20/8/2016, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn về người và tài sản. Kiểm tra hệ thống nhà cửa, cây cối, có kế hoạch chằng chống các cây mới trồng và xử lý kịp thời các khả năng có thể gây mất an toàn, những sự cố có thể xảy ra. Có trách nhiệm thông báo và phối hợp với các nhà thầu để có phương án phòng chống cơn bão, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường tại các công trình xây dựng.

5. Trạm Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ, phương tiện để cấp cứu và cử cán bộ trực 24/24 giờ.

6. Trung tâm Nội trú thông báo và tổ chức cho cán bộ, học sinh, sinh viên trong khu nội trú phòng chống bão. Phối hợp với Trung đội Dân quân tự vệ để ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong khu vực trường.

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn lực, cơ sở vật chất phòng chống bão lụt sau khi đã được Ban giám hiệu Nhà trường phê duyệt.

8. Phòng Hành chính Tổng hợp cử lãnh đạo và chuyên viên trực đảm bảo thông tin liên lạc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Phòng chống bão lụt tỉnh Nghệ An với Nhà trường; giữa Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ Nhà trường với các đơn vị. Kịp thời làm các báo cáo khi có yêu cầu.

            Trên đây là các công việc khẩn trương thực hiện để phòng chống cơn bão số 3. Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc, phản ánh về Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, cháy nổ Nhà trường (Phòng Quản trị và Đầu tư, tầng 3, Nhà Điều hành, trực tiếp Ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban trực, điện thoại: 0912.257426; 0383.855452, số máy lẻ: 350) để giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: HCTH; QTĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Trần Tú Khánh