BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số: 605 ĐHV/QT-ĐT                                            Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2018

V/v thực hiện tiết kiệm điện

              Kính gửi:

-    Trưởng các dơn vị trong toàn trường;

-    Công đoàn, Đoàn TN, Hội sv, Hội CCB.

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể quần chúng, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc các giải pháp thực hành tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

1.   Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện khi hết giờ làm việc (trừ các thiết bị thí nghiệm, hệ thống máy chủ... yêu cầu nguồn, điện 24/24).

2.  Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt quạt, đèn chiếu sáng, máy điều hòa nhiệt độ khi số người làm việc, học tập trong phòng giảm.

3.   Phòng Quản trị và Đầu rà soát lại hệ thống điện chiếu sáng ban đêm để có phương án b trí, thay thế cho phù hợp, đảm bảo công tác an ninh trật tự và tiết kiệm điện.

4.  Trung tâm Nội trú thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở học sinh, sinh viên, lưu học sinh nghiêm túc thực hiện những quy định của Nhà trường về sử dụng điện tại ký túc xá, tránh quá tải gây chập điện, cháy nổ.

5.   Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ: Ngoài định mức khoán theo Quy chế chi tiêu nội bộ, Nhà trường yêu cầu các don vị:

-   Chỉ sử dụng máy điều hòa khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°c trở lên, dùng quạt thay thể điều hòa khi thời tiết không quá nóng. Tại các phòng làm việc, cá nhân cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm đóng, mở điều hòa tại khu vực làm việc của minh; tại các khu vực phòng học, cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên tắt các thiết bị diện, máy điều hòa khi ra khỏi phòng học.

-   Thời gian sử dụng điều hòa: Buổi sáng từ 8h30' đến 1lhl5'; Buổi chiều từ 13h30' đến 16h45'. Ngoài thời gian trên, do yêu cầu công việc, nếu dơn vị nào có nhu cầu sử dụng thì phải cỏ ý kiến của Trưởng đơn vị và báo với phòng Quản trị và Đầu tư để ghi vào sổ nhật ký.

6.     Giao cho phòng Quản trị và Đầu tư phổi hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, lập sổ nhật ký theo dõi những đơn vị, cá nhân không nghiêm túc thực hiện để báo cáo Nhà trường xem xét xử lý theo quỵ định.

7.     Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh tuyên truyền nâng cao ý thức thực hành sử dụng tiết kiệm điện trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phô biển đến từng cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, học viên nâng cao ý thức tiết kiệm điện, triển khai thực hiện nahiêm túc nội dung công văn nảy.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-    Như kính gửi;                                                                                             (Đã ký)

-    Các PHT (đề chi đạo t/h);

-    Lưu HCTH, QTĐT