Tổ Xây dựng, QLTS phòng học - môi trường

Đinh Hồng Tiến
Nguyễn Hữu Sáng
Nguyễn Xuân  Thắng
Trần Anh Tuấn
Nguyễn Cảnh Thái
Trần Thị Tú Anh
Phan Thị Thu  Hiền
Ngũ Duy Dũng
Nguyễn Thị Tùng
Đặng Thị Trúc