A. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường; quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, lắp đặt, quản lý tài sản, trang thiết bị và theo dõi hiệu quả sử dụng các tài sản thiết bị của Trường, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

B. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất.

2. Tổ chức quản lý sử dụng nhà cửa, kho tàng, đất đai, ao hồ, hàng rào, các công trình công cộng và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên Trường.

3. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất kỹ thuật theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện quản lý giám sát thi công, giám sát chủ đầu tư các công trình xây dựng từ các nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường.

5. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, cấp phát vật tư, thiết bị, tài sản, phương tiện và dụng cụ làm việc phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập; phối hợp tổ chức thanh lý trang thiết bị, tài sản theo quy định.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch bố trí và phục vụ công tác sử dụng phòng học,  giảng đường, hội trường A, nhà tập, sân chơi, bãi tập; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia và các kỳ thi khác có liên quan theo kế hoạch của Nhà trường.

7. Quản lý sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, máy móc trang thiết bị được giao; thường trực các ban phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt của Trường.

8. Quản lý thực hiện công tác vệ sinh công cộng, quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên Trường; quản lý, khai thác nguồn điện, nước đảm bảo phục vụ các hoạt động của Trường.

10. Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng, giữ gìn tài sản, quản lý sử dụng điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai cho các đơn vị trong Trường.