Xem file đính kèm  phan_cong_khu_vuc_ca_nhan_phu_trach_quan_ly_csvc.doc