Xem file đính kèm thong_bao_tiet_kiem_dien_2019.doc